boy

Zarządzanie wiedzą można zdefiniować jako ogół działań służących identyfikacji, zachowaniu, upowszechnieniu i wykorzystaniu wiedzy jawnej i ukrytej personelu przedsiębiorstwa dla podniesienia sprawności i efektywności działań pracowników. Niektóre publikacje traktują zarządzanie wiedzą tylko z technicznego punktu widzenia, jako zestaw procedur i środków technicznych zapewniający przeniesienie osobistego doświadczenia i wiedzy członka organizacji do bazy danych organizacji oraz zapewnienie przechowywania i dystrybucji potrzebnych informacji wśród uprawnionych członków organizacji. Wydaje się to jednak zbyt wąskim podejściem, nie uwzględniającym ludzkiego aspektu problematyki wiedzy, takiego jak poziom motywacji, aspekty socjologiczne i społeczne, inteligencję, kompetencje komunikacyjne.

źródło:Encyklopedia Zarządzania

Prezentując definicję wiedzy wybraliśmy tą, która wskazuje, że ważnym elementem jest tzw. "czynnik ludzki". W naszym doświadczeniu, w tym podczas współpracy z różnymi firmami i organizacjami bardzo często spotykamy się z problemem, iż pomimo technicznych i organizacyjnych działałań w zakresie zarządzania, redystrybucji wiedzy niestety nie udaje się podnieść sprawności i efektywności. Zdarząją się sytuacje, że udaje się osiągnąć chwilową poprawę, jednak bardzo szybko wraca wszystko do punktu startu.

Kolejnym problemem w firmach jest rotacja pracowników, która powoduje, że wiedza znika wraz z odejściem kluczowych pracowników.

Już wkrótce będzie o tym więcej